Copenhagen Tobacco, Mint, Long Cut, Smokeless

Satisfaction since 1822. 100% American tobacco. Guaranteed fresh. FreshCope.com.